Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.koperniczek.net

Dane teleadresowe jednostki:
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Kościuszki 36
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 74 537 53
e-mail: lo.sekretariat@op.pl

Data sporządzenia: 2020-09-17
Data publikacji: 2020-09-17
Data aktualizacji: 2021-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona www.koperniczek.net posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • wyróżnienie odnośników,
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej www.koperniczek.net kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.koperniczek.net przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z testu wynika, że strona www.koperniczek.net spełnia wymagania w 94,80%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
k.studnicki@wp.pl tel. 662016491
Na adres e-mail: lo.sekretariat@op.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa/skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Tadeusza Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Do budynku prowadzi 1 wejście główne – 3 stopnie, 1 wejście od strony zachodniej – wejście boczne z podjazdem, 1 wejście od strony wschodniej – trzy stopnie, 1 wejście główne do Sali gimnastycznej – 4 stopnie oraz podjazd.

Nad w/w wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Za drzwiami wejściowymi – głównymi oraz wejściem głównym do Sali gimnastycznej jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, za którymi jest otwarta przestrzeń – korytarz.
W budynku nie ma windy.
W budynku znajduje się schodołaz.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze, sanitariaty i pomieszczenia na parterze budynku głównego i całym budynku Sali gimnastycznej, który jest połączony ciągiem komunikacyjnym z głównym budynkiem szkoły i stanowi jego integralną część. Z uwagi na występujące w budynku Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kościuszki 36 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczył pracowników obsługi i administracji do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania. Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu prosimy o udanie się do wejścia Sali gimnastycznej, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, którym można się przemieścić do sekretariatu i dyżurki pracowników obsługi lub przybycie do placówki uprzednio zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu lub administracji ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 297453753 faks 297453753 mailem: lo.sekretariat@op.pl.

Sekretariat czynny w godzinach od 7:30 do 15:30

Następnie pracownicy LO wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynku. Osoby na wózkach poprzez dwie bramy wjazdowe usytuowane od strony ul. Kościuszki po jej otwarciu mogą dostać się na teren należący do szkoły.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem Sali gimnastycznej wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku.

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.