Psycholog i pedagog

psycholog i pedagog

Godziny pracy psychologa i pedagoga
Rok szkolny 2022/2023

Aktualizacja: 9.03.2023

Pedagog, Psycholog – Justyna Sikora – gabinet nr 37
Poniedziałek 7:45 – 11:15
Wtorek 7:45 – 12:45
Czwartek 7:30 – 14:15
Piątek 7:45 – 12:30

Pedagog specjalny – Magdalena Konrad – gabinet nr 37
Poniedziałek 9:35 – 12:35
Wtorek 13:20 – 15:05
Czwartek 11:25 – 14:25

Psycholog – Bożena Cęcelewska-Bielecka – gabinet nr 46
Poniedziałek 9:15 – 17:15
Wtorek 9:15 – 13:45
Środa 9:15 – 14:15
Piątek 12:30 – 14:30