Spotkanie z panem Łukaszem Kulisiem z Komendy Powiatowej Policji

Policja

Dziś gościliśmy pana Łukasza Kulisia z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Policja Ostrów Mazowiecka, który kolejny już raz przybliżył tematykę handlu ludźmi. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I i III.

Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.: werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie), transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji), dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu), przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania), przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu) lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby). Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Dziękujemy bardzo za prelekcje i ukazanie uczniom tej tematyki oraz wszelkich zagrożeń związanych np. z niezweryfikowanymi, nie sprawdzonymi wyjazdami za granicę w celu poszukiwania pracy. Źródło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce

Foto: Magdalena Konrad