Zajęcia w ramach projektu „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”

unia

OGŁOSZENIE

Warszawa, 27.03.2017
Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące:

Zadanie I

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, geografii, fizyki, chemii, biologii w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Zadanie II

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego oraz koła turystyczno-przyrodniczego w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie III

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne uczniów w zakresie obsługi komputera i zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne w zakresie umiejętności wyszukiwania informacji i oceny ich przydatności w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie IV

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
-Treningu kreatywności, którego celem będzie: rozwinięcie potencjału techniki
twórczego myślenia uczniów, nauka generowania oryginalnych pomysłów,
podniesienie umiejętności wykorzystywania wyobraźni w pracy umysłowej,
Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów, poprawa trafności podejmowanych decyzji, kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań
-warsztatów wzmacniających postawy przedsiębiorczości uczniów, których celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności aktualizowania swoich mocnych stron, kształtowanie wiary w sukces, rozwijanie postawy pro aktywnej uczniów przez poszukiwanie nowych doświadczeń poprzez obserwowanie innych ludzi oraz eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych
-zajęcia doskonalące wiedzę i kształtujące postawy przedsiębiorczości, których celem jest rozwijanie postaw zgodnie z celami wskazanymi dla warsztatów opisanych powyżej oraz dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorczości tj. w obszarach tematycznych dotyczących sposobów planowanie wydatków, pozyskiwanie środków na realizację działań, wzrost wiedzy w z ekonomii w dotyczących: funkcji pieniądza, form płatności, bankowości i podatków.
w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie V

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu edukacyjnego pod nazwą „Aktywny w małej i dużej ojczyźnie” mającego na celu kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja STIWEK, ul. Marszałkowska 18 lok. 8, 00-590 Warszawa.
Kierownik projektu – Mateusz Hładki

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Pełna treść w załączniku: Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

fundusze europejskie
fundusze europejskie